Xem doanh thu và view các kênh để so sánh thu nhập

So sánh 2 kênh cùng chủ đề
Kênh 1:


Kênh 2:


Qua đây ta thấy được:

  • view nhiều chưa chắc $ đã nhiều nhé
  • doanh thu phụ thuộc vào CPM