Diễn đàn Học Viện Youtube

Update time_zone in MySQL

bạn dùng câu lệnh này để kiểm tra thời gian hiện tại của Data MySQL
select SYSDATE();
SELECT NOW();

Bạn dùng kệnh này để update time_zone về khu vực mà bạn muốn update nhé
SET time_zone = '+07:00';