Lưu ý khi mua kênh không xem mất kênh đừng hỏi

ANH EM lưu ý khi mua kênh đổi hết thông tin theo link dưới này không lại hối hận vì bị lấy lại kênh

check mail các kiểu thì xem các link dưới đây:

Link đổi pass:

https://www.google.com/settings/passwordchange

Link Xóa câu hỏi bí mật:

https://myaccount.google.com/signinoptions/securityquestion

Link Xóa Email Phụ thay thế:

https://myaccount.google.com/alternateemail

Link Thay đổi Email Khôi phục:

https://myaccount.google.com/recovery/email

LINK xóa các thiết bị đăng nhập:

https://myaccount.google.com/device-activity

Link Xóa số Phone:

https://myaccount.google.com/signinoptions/rescuephone

Link đổi ngôn ngữ:

https://myaccount.google.com/language…

1 Like