Làm sao để liên kết ga mà kênh ko die sống thọ hơn vd như sống trên 1 tuần? Cao nhân chỉ giáo

Làm sao để liên kết ga mà kênh ko die sống thọ hơn vd như sống trên 1 tuần? Cao nhân chỉ giáo

image