Kiểm tra kênh của bạn đủ điều kiện hay chưa bằng link

Link: https://studio.youtube.com/channel/xxxxxxxxx/monetization
xxx là ID của kênh
Link 2: https://www.youtube.com/account_monetization?nv=1

Kênh đủ điều kiện

Kiên chưa đủ