Kênh không liên kết được GA sao mà vào NET được?

Mình cũng có câu hỏi: Kênh không liên kết được GA sao mà vào NET được?