Kênh content mới làm thì chạy adw hay mua view

kênh content mới làm thì chạy adw hay mua view

image