Diễn đàn Học Viện Youtube

Hướng dẫn cài Apache Tomcat 8.5 trên Ubuntu 18.04

Mình đã cài thành công theo https://linuxize.com/post/how-to-install-tomcat-8-5-on-ubuntu-18-04/
Các bạn làm theo thứ tự ở dưới nhé. Mình có chỉnh link download bản tomcat

sudo apt install default-jdk
sudo useradd -m -U -d /opt/tomcat -s /bin/false tomcat
sudo apt install unzip wget

cd /tmp
wget https://downloads.apache.org/tomcat/tomcat-8/v8.5.57/bin/apache-tomcat-8.5.57.zip

unzip apache-tomcat-8.5.57.zip

sudo mkdir -p /opt/tomcat
sudo mv apache-tomcat-8.5.57 /opt/tomcat/

sudo ln -s /opt/tomcat/apache-tomcat-8.5.57 /opt/tomcat/latest

sudo chown -R tomcat: /opt/tomcat

sudo sh -c 'chmod +x /opt/tomcat/latest/bin/*.sh'

Mở cổng (port) trên CentOS 7/8
Tưởng lửa trên CentOS 7/8 giờ được quản lý bằng công cụ firewall-cmd, nên để mở port sử dụng command sau với quyền của tài khoản root.

– Kiểm tra zone nào của tường lửa đang được active
firewall-cmd --get-active-zones

– Mở cổng (VD: 80) trên zone đang active (Public Zone)
firewall-cmd --zone=public --add-port=80/tcp --permanent

– Sau đó để luật mới có hiệu lực cần reload lại tường lửa bằng command sau:
firewall-cmd --reload

Để kiểm tra việc mở port đã thành công hay chưa, truy cập trực tiếp bằng domain hoặc địa chỉ IP của Server để xem máy chủ web đã hoạt động chưa.