Google adsense tổng tiền youtube ngày nào?

Google adsense tổng tiền youtube ngày nào ? Thường thì ngày 11 và 12 hàng tháng mình được tổng tháng trước của youtube về google adsense