Điều khoản về kiếm tiền từ nội dung Facebook share cho ae Youtube

Với Công cụ quảng cáo (“ Công cụ quảng cáo ”), bạn có thể yêu cầu Facebook đặt Quảng cáo vào hoặc xung quanh một số nội dung của mình. Và nhờ việc lựa chọn sử dụng Công cụ quảng cáo này, bạn có thể có đủ điều kiện để hưởng một phần doanh thu từ Quảng cáo được phân phối. Bằng cách nhấp vào “Chấp nhận”, bạn đồng ý với những điều sau:

Quảng cáo. Nghĩa là một quảng cáo hoặc quảng bá, bao gồm cả quảng cáo video có thể xuất hiện ở đầu video, giữa video, cuối video hoặc ở định dạng/vị trí quảng cáo khác do Facebook chỉ định. Công cụ quảng cáo. Nghĩa là giao diện mà Facebook có thể cung cấp cho bạn, qua đó bạn có thể quyết định để Facebook hiển thị Quảng cáo trong nội dung của mình (hoặc định dạng hay vị trí khác do Facebook chỉ định). Nội dung. Nghĩa là nội dung (ví dụ: video, ảnh, tin hoặc định dạng khác do Facebook chỉ định) của bạn (i) tuân thủ các điều khoản và điều kiện trong Điều khoản về kiếm tiền từ nội dung này (“ Điều khoản ”), (ii) được đăng lên một trang hoặc trang cá nhân Facebook mà bạn sở hữu và vận hành (được ghi trong Tài khoản Trình quản lý kinh doanh hoặc giao diện tương tự do Facebook chỉ định) và (iii) được Facebook cung cấp Công cụ quảng cáo. Người sáng tạo nội dung, bạn hoặc của bạn. Nghĩa là cá nhân/tổ chức tạo hoặc sở hữu Nội dung hay đại lý được ủy quyền của cá nhân/tổ chức đó (nếu có).

 1. Trước khi chúng tôi có thể thanh toán cho bạn, bạn phải hoàn tất thành công quá trình đăng ký thanh toán của chúng tôi.
 2. Chúng tôi sẽ không thanh toán cho bất kỳ Nội dung nào vi phạm điều khoản hoặc chính sách của Facebook, bao gồm cả Nội dung bị xác định là có khả năng vi phạm quyền của bên thứ ba.
 3. Việc sử dụng Công cụ quảng cáo của bạn phải tuân theo và bạn đồng ý tuân thủ: (a) Chính sách kiếm tiền dành cho đối tác và (b) Nguyên tắc về nội dung kiếm tiền.
 4. Việc bạn chấp nhận các Điều khoản này không đảm bảo quyền truy cập vào Công cụ quảng cáo. Facebook có quyền cung cấp hoặc giới hạn khả năng truy cập của bạn vào Công cụ quảng cáo theo quyết định riêng của mình bất kỳ lúc nào. Trong bất kỳ thời gian nào mà bạn có quyền truy cập vào Công cụ quảng cáo, Facebook không bắt buộc phải chèn Quảng cáo vào Nội dung của bạn. Facebook và các nhà quảng cáo có thể chặn Quảng cáo trong Nội dung của bạn vì bất kỳ lý do gì hoặc không vì lý do gì, ngay cả khi Nội dung đó tuân thủ các điều khoản hoặc chính sách của Facebook. Bạn có thể được cung cấp công cụ để chặn các nhà quảng cáo cụ thể mà mình chọn, nhưng mặt khác, bạn sẽ không có quyền kiểm soát đối với nội dung Quảng cáo.
 5. Tất cả Quảng cáo đều phải tuân thủ Tiêu chuẩn cộng đồngChính sách quảng cáo của Facebook.
 6. Không có tuyên bố, bảo đảm hoặc cam đoan, dù là rõ ràng hay ngụ ý, về số tiền bạn được thanh toán hoặc bạn có nhận khoản thanh toán không.
 7. Bạn sẽ chỉ cung cấp Nội dung mà mình sở hữu và/hoặc kiểm soát mọi quyền (hoặc có tất cả các giấy phép/sự cho phép cần thiết đối với các quyền đó) trên toàn cầu, bao gồm quyền trong mọi bản ghi âm hoặc tác phẩm âm nhạc có trong Nội dung và bất kỳ người biểu diễn nào xuất hiện trong đó. Ngoài ra, Nội dung của bạn sẽ không vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào.
 8. Đối với mọi Nội dung mà bạn kích hoạt Quảng cáo bằng Công cụ quảng cáo và nội dung mà Facebook hiển thị Quảng cáo trong đó, Facebook sẽ thanh toán cho bạn ít nhất 55% Doanh thu thuần (được định nghĩa bên dưới) nhận được từ Nội dung đó theo quyết định của riêng Facebook, nhưng với điều kiện chỉ trong trường hợp bạn tuyệt đối tuân thủ các Điều khoản này. “ Doanh thu thuần ” nghĩa là (a) số tiền Facebook thực thu từ các nhà quảng cáo có Quảng cáo hiển thị trong Nội dung của bạn (hoặc định dạng hay vị trí khác do Facebook chỉ định), trừ đi (b) các khoản khấu trừ cho mọi hành vi gian lận hay vi phạm pháp luật khác, hành vi vi phạm điều khoản hoặc chính sách của Facebook, khoản nợ xấu, tiền đòi lại, tiền hoàn lại, phí xử lý thẻ tín dụng và bất kỳ khoản phí hay chi phí nào của bên thứ ba (chẳng hạn nhưng không giới hạn ở các khoản thanh toán cho đối tượng nắm giữ quyền của bên thứ ba trong Nội dung của bạn). Tất cả đều được xác định riêng từ hồ sơ và số liệu của Facebook, bất kể phát sinh liên quan hoặc không liên quan đến Nội dung cụ thể hoặc Nội dung khác của bạn có hiển thị Quảng cáo bằng Công cụ quảng cáo. Theo các Điều khoản này và với điều kiện bạn đã hoàn tất chính xác cũng như cung cấp kịp thời cho Facebook mọi mẫu đơn hoặc tài liệu mà Facebook yêu cầu để thiết lập thanh toán cho bạn (bạn phải giữ cho thông tin thanh toán luôn chính xác và cập nhật), miễn là bạn có thẩm quyền cần thiết để cung cấp thông tin đó, chúng tôi sẽ thanh toán trong khoảng 30 ngày sau khi hết tháng mà Doanh thu thuần được tạo ra. Facebook sẽ không chịu trách nhiệm về mọi khoản phí tiếp theo mà tổ chức tài chính của bạn yêu cầu để hoàn tất thanh toán cho bạn. Ngoài ra, trong trường hợp khoản thanh toán phải trả cho bạn nhỏ hơn Một trăm đô la Mỹ ($100,00), Facebook sẽ bảo lưu quyền chuyển khoản thanh toán đó sang tháng tiếp theo cho tới khi đạt ngưỡng thanh toán đó (trừ khi tài khoản của bạn bị vô hiệu hóa hoặc bị chấm dứt, trong trường hợp này bạn sẽ mất mọi khoản tiền cộng dồn), vào thời điểm đó, Facebook sẽ trả khoản tiền cho bạn. Facebook bảo lưu quyền khấu trừ từ bất kỳ khoản thanh toán đến hạn hoặc phải trả nào cho bạn mọi khoản nợ quá hạn hoặc Facebook chưa thu từ bạn liên quan đến bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào khác của Facebook. Nếu bạn đóng vai trò là đại lý (bao gồm, nhưng không giới hạn ở đại lý hoặc đại diện của Người tạo), bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn được ủy quyền cung cấp thông tin thanh toán cụ thể mà bạn cung cấp cho Facebook và nhận thanh toán từ Facebook nếu có. Facebook không chịu trách nhiệm và sẽ không phân xử mọi tranh chấp giữa bạn và bất kỳ thực thể nào khác liên quan đến (a) thông tin thanh toán mà bạn cung cấp cho Facebook hoặc (b) khoản thanh toán hay bất kỳ phần nào của khoản thanh toán giữa bạn và bên thứ ba bất kỳ.
 9. Bất kể mọi quy định trái ngược trong các Điều khoản này và theo quyết định riêng của mình, Facebook có thể hiển thị một Quảng cáo ở bất kỳ điểm chèn, định dạng hay vị trí nào trong Nội dung của bạn (hoặc định dạng hay vị trí do Facebook chỉ định), trừ khi bạn đã cho biết trong Công cụ quảng cáo rằng bạn muốn bỏ chọn bất kỳ tính năng phù hợp (nếu có) nào đối với một điểm chèn, định dạng hoặc vị trí. Chúng tôi sẽ không thanh toán cho bất kỳ Nội dung nào vi phạm Điều khoản dịch vụ, bao gồm cả Nội dung của công ty bị xác định là có khả năng vi phạm quyền của bên thứ ba bất kỳ.
 10. Bạn sẽ không và không ủy quyền hoặc khuyến khích bất kỳ bên thứ ba nào, trực tiếp hay gián tiếp, tạo người xem hoặc tạo số lượt hiển thị, lượt click, lượt chuyển đổi hoặc các hành động khác với một Quảng cáo bằng bất kỳ phương tiện tự động, lừa đảo, gian lận hay không hợp lệ nào khác, bao gồm thông qua các lượt click thủ công lặp lại, sử dụng “rô-bốt” hoặc công cụ tự động khác hay bằng cách trả tiền, phát ngôn sai trái hoặc bằng bất kỳ cách thức phi pháp hay không hợp lệ nào khác đối với người dùng cuối để thực hiện hành động với một Quảng cáo.
 11. Bạn sẽ cung cấp cho Facebook mã số thuế, tờ khai thuế, tài liệu hoặc chứng nhận thích hợp mà luật hiện hành có thể yêu cầu để Facebook hoàn thành mọi nghĩa vụ báo cáo thông tin thuế và/hoặc nộp thuế thu nhập liên quan đến mọi khoản thanh toán dưới đây. Nếu thích hợp, Facebook được phép khấu trừ và giữ lại khoản tiền đó từ mọi khoản phải trả theo yêu cầu khấu trừ và giữ lại từ đó theo mọi quy định của luật thuế liên bang, tiểu bang của Hoa Kỳ, luật thuế địa phương hoặc nước ngoài hoặc theo bất kỳ luật hiện hành nào khác (số tiền đó “ Thuế thu nhập ”). Bạn đồng ý chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc tuân thủ các quy định về thuế tại địa phương áp dụng cho khoản phí đó, nếu có. Nếu thích hợp, bạn (a) đồng ý rằng Facebook sẽ chuẩn bị và phát hành hóa đơn thuế GTGT theo thỏa thuận tự lập hóa đơn, (b) xác nhận và chấp nhận tính hợp lệ của hóa đơn tự lập đó, và © đồng ý rằng bạn sẽ chịu trách nhiệm chuyển tiền đúng thời hạn cho cơ quan thuế hiện hành với mọi khoản thuế trên hóa đơn tự lập đó mà Facebook đã trả cho bạn. Bạn xác nhận rằng Facebook tuân thủ các lệnh cấm vận kinh tế và trừng phạt thương mại của Hoa Kỳ. Như vậy, Facebook có quyền từ chối thanh toán phí hàng tháng khi luật hiện hành yêu cầu.
 12. Trong trường hợp có bất kỳ khoản tiền nào mà Facebook chuyển cho bạn phải chịu thuế thu nhập, tài khoản của bạn sẽ phải chịu toàn bộ số tiền thuế thu nhập đó. Facebook có thể khấu trừ toàn bộ số tiền thuế thu nhập đó từ tổng số tiền phải trả cho bạn và sẽ trả toàn bộ số tiền thu lại đó cho cơ quan thuế có thẩm quyền.
 13. Nếu bạn đang sử dụng bất kỳ tính năng nào nêu trên thay mặt cho một bên thứ ba, (bao gồm nhưng không giới hạn ở tư cách đại lý hoặc đại diện của Người sáng tạo nội dung), bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn có quyền đại diện với tư cách là đại lý của bên thứ ba đó để sử dụng các tính năng như vậy thay mặt cho họ, đồng ý với Điều khoản này và ràng buộc bên thứ ba đó với Điều khoản này. Bạn đồng ý bồi thường và giữ cho Facebook không bị phương hại trước mọi khiếu nại, kiện tụng, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại và phí tổn do việc bạn vi phạm Điều khoản gây ra. Nếu bạn chấp nhận Điều khoản này với tư cách là quản trị viên Trình quản lý kinh doanh của Facebook cho doanh nghiệp của mình, Điều khoản này sẽ áp dụng cho Nội dung trên tất cả các Trang và trang cá nhân Facebook mà doanh nghiệp bạn sở hữu hoặc vận hành tại thời điểm bạn chấp nhận và sau đó.
 14. Bạn sẽ không đưa ra hoặc không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào đưa ra bất kỳ thông cáo báo chí hoặc tuyên bố công khai hay tiết lộ nào (kể cả qua phương tiện truyền thông trực tuyến) về Điều khoản này, các giao dịch được cân nhắc thực hiện theo Điều khoản này hay được hoàn thành dưới đây hoặc về mối quan hệ của các bên mà không được Facebook cho phép trước bằng văn bản.
 15. Khi được Facebook phê duyệt trước bằng văn bản, bạn có thể áp dụng các Điều khoản này cho bất kỳ công ty liên kết nào của mình. Trong trường hợp đó, (a) bạn ký kết các Điều khoản này thay mặt cho chính mình và các công ty liên kết tham gia đó; (b) bạn sẽ chịu trách nhiệm khi những công ty liên kết nói trên vi phạm các Điều khoản này và © việc nhắc đến “bạn” hoặc “của bạn” trong văn bản này sẽ được hiểu là đang nói đến cả các công ty liên kết đó, nếu phù hợp
 16. Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng: (i) bạn có đầy đủ quyền và quyền hạn đồng ý với những Điều khoản này cũng như thực hiện các nghĩa vụ theo Điều khoản và (ii) việc thực hiện các nghĩa vụ của bạn theo những Điều khoản này sẽ không xung đột với nghĩa vụ bạn có thể có đối với bất kỳ bên nào khác.

Bằng văn bản này, các bên sửa đổi và bổ sung những điều khoản trong Điều khoản dịch vụ của Facebook (hiện có tại https://www.facebook.com/terms) bao gồm Điều khoản thương mại, Nguyên tắc quảng cáo của Facebook cùng với mọi điều khoản, điều kiện và chính sách khác được bao gồm trong đó (gọi chung là “ Điều khoản của Facebook ”) bằng các Điều khoản này. Công cụ quảng cáo là một trong các “ Sản phẩm của Facebook ” theo Điều khoản của hãng. Việc bạn sử dụng Công cụ quảng cáo cũng được coi là một phần trong quá trình sử dụng các Sản phẩm của Facebook. Trong trường hợp có bất kỳ xung đột rõ ràng nào giữa các Điều khoản này và Điều khoản của Facebook, các Điều khoản này sẽ chỉ điều chỉnh việc bạn sử dụng Công cụ quảng cáo và chỉ trong phạm vi xung đột. Các Điều khoản này không hề thay đổi các điều khoản hoặc điều kiện trong bất kỳ thỏa thuận nào khác có thể có giữa bạn và Facebook. Đôi khi, Facebook bảo lưu quyền giám sát hoặc kiểm tra tình hình bạn tuân thủ các Điều khoản này và quyền cập nhật nội dung điều khoản. Việc bạn tiếp tục sử dụng Công cụ quảng cáo cấu thành việc bạn chấp nhận những thay đổi đó.

Ngày sửa đổi gần nhất: 7/6/2019

image