Bảo vệ tài khoản của bạn bằng Xác minh 2 bước

Bảo vệ tài khoản của bạn bằng Xác minh 2 bước

Mỗi khi bạn đăng nhập vào Tài khoản Google của mình, bạn sẽ cần mật khẩu và mã xác minh.

Link: https://myaccount.google.com/signinoptions/two-step-verification/enroll-welcome?pli=1