Bản quyền youtube là gì?

Ở nhiều quốc gia, khi một người tạo tác phẩm gốc, cố định trong một phương tiện vật lý, họ nghiễm nhiên sở hữu bản quyền đối với tác phẩm đó. Là chủ sở hữu bản quyền, họ có độc quyền sử dụng tác phẩm đó. Trong hầu hết các trường hợp, chỉ chủ sở hữu bản quyền mới có thể cho phép người khác sử dụng tác phẩm của họ. Tham khảo chi tiết về bản quyền tại đây:
Link: https://support.google.com/youtube/answer/2797466?hl=vi

Lưu ý: việc bản quyền ở nước ngoài được đánh giá rất cao còn ở VN mình thì đang bắt đầu hình thành việc bảo vệ bản quyền và thương hiệu. và nhiều thương hiệu đã đăng ký bản quyền và có thể kiện người ăn cắp bản quyền.